Цілі та завдання

Мета Організації – залучення учасників ринку праці та зайнятості,  посередництва  у працевлаштуванні в Україні та за кордоном до регулювання ринку посередництва в працевлаштуванні шляхом об’єднання усіх учасників ринку у сфері праці і зайнятості, контроль і забезпечення їх прозорості, легальності і ефективності; сприяння захисту українських працівників при працевлаштуванні останніх як в Україні, так і за кордоном, сприяння охорони їхньої праці, а також здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист соціальних, економічних, політичних, творчих та інших спільних інтересів її членів.
Організація відповідно до чинного законодавства України здійснює такі завдання:
– приймає участь в удосконаленні існуючих форм взаємодії та діалогу громадських організацій з органами державної влади та органами місцевого самоуправління на регіональному та загальнодержавному рівні;
– співпрацює з Міністерством соціальної політики України, Міністерством закордонних справ України й іншими українськими та міжнародними міністерствами та установами влади
– налагоджує ефективний діалог та партнерські відносини з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами;
– сприяє формуванню позитивного загального  іміджу України за кордоном;
– сприяє розвитку міжнародного співробітництва;
– збирає, узагальнює та доводить до відома членів інформацію в сфері цілей і завдань Організації
– надає правову, інформаційну, організаційну, методичну  та іншу підтримку діяльності членів Організації;
– розробляє та провадить заходи щодо захисту  прав та законних інтересів членів Організації;
– сприяє в дослідженнях та розробці ефективних політичних, економічних та правових механізмів щодо інтеграції   українського ринку праці в міжнародну спільноту;
– сприяє розвитку взаємовигідних зв’язків між членами Організації та роботодавцями інших країн;
– організовує та проводить різноманітні соціально-економічні заходи,  благодійні програми;
– проводить навчання, конференції, створює методичні рекомендації;
–  взаємодіє з органами державної влади та місцевого самоврядування;
– сприяє в інформуванні членів Організації про всі зміни в законодавстві України та провідних країн світу, що стосуються господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
–  бере участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади,  органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
–  бере  участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Законів України;
– представляє на національному рівні та у відносинах з третіми особами інтереси членів Організації;
– створює сприятливі умови для професійного вдосконалення членів Організації;
– організовує конференції, семінари, лекції, симпозіуми, наради, інші заходи, спрямовані на досягнення мети Організації;
– вивчає, узагальнює та поширює світовий досвід в області рекрутингу трудових мігрантів;
– залучає підприємців і промисловців до спонсорських та інших програм для спільної участі в професійних акціях.
З метою виконання статутних мети та завдань Організація у порядку, передбаченому чинним законодавством:
 • бере участь у заходах міжнародних неурядових організацій з питань працевлаштування за кордоном;
 • бере участь у підготовці проектів нормативно — правових актів з питань посередництва з працевлаштування за кордоном;
 • сприяє створенню системи правового та професійного захисту членів Організації;
 • сприяє залученню широкого кола громадян до активної інформаційної, суспільної, науково-просвітницької та наукової діяльності;
 • сприяє членам Організації у розкритті, висвітленні та виявленні порушень законодавства та інтересів громадян через засоби масової інформації;
 • сприяє організації та проведенню у встановленому чинним законодавством порядку заходів, що направлені на розвиток та удосконалення творчих та наукових потреб та здібності своїх членів;
 • створює для своїх членів, відповідно до законодавства, умови для налагодження зв’язків з міжнародними громадськими організаціями для обміну досвідом в галузях працевлаштування, соціального захисту, науки, освіти та інших галузях;
 • бере участь в організації та проведенні теоретичних та науково-практичних семінарів, диспутів, тематичних “круглих столів”, тренінгів, лекцій, виставок, курсів та інших заходів;
 • бере участь в організації впорядкування дозвілля свої членів, проведенні конкурсів та інших культурно-масових заходів;
 • бере участь в сприянні організації та забезпеченню зустрічей з видатними вченими, політичними діячами, митцями, відомими підприємцями, юристами;
 • бере участь у проведенні незалежних соціологічних опитувань з питань, важливих для членів Організації;
 • приймає участь на безоплатній основі в організації і проведенні для своїх членів навчальних та інформаційних програм для підвищення їх кваліфікації;
 • приймає участь в реалізації програм та проектів, що спрямовані на поглиблення співробітництва та культурного порозуміння між членами Організації, всебічно підтримує їх прогресивні ідеї та досягнення і сприяє впровадженню їх у практику;
 • сприяє організації та створенню банків даних різних проектів, що направлені на захист іміджу членів Організації;
 • приймає участь у видавничих та мультимедійних проектах, що спрямовані на виконання статутних мети, завдань, сприяє своїм членам в організації та публікації інформаційних, методичних та науково-прикладних матеріалів та може створювати власні видавництва;
 • сприяє приходу на українські ринки інвесторів із інших країн, передусім для створення робочих місць, модернізації уже створених та надання допомоги інвалідам та іншим соціально незахищеним верствам населення;
 • сприяє у підготовці та перепідготовці (стажуванні) спеціалістів, що є членами Організації та приймає участь у наданні їм інформаційної та правової підтримки;
 • приймає участь у цільових та комплексних програмах з пріоритетних напрямків діяльності та виконує власні програми;
 • приймає участь в організації та проведенні всеукраїнських та міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, стажувань, навчальних поїздок для обміну досвідом, в тому числі і за кордон, виставок, фестивалів та інших суспільно-політичних заходів з питань, що відносяться до статутних мети та завдань;
 • представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
 • бере участь у політичній діяльності, може проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
 • ідейно, організаційно та матеріально може підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • вносить пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері легального працевлаштування за кордоном;
 • може здійснювати громадський контроль за дотриманням законів, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать чинному законодавству;
 • бере участь у створенні демократичних, економічних, соціальних та екологічних умов для підвищення рівня життя й добробуту народу і гарантованого забезпечення соціального захисту громадян України;
 • сприяє розвитку правової системи України з метою кращої адаптації до соціальних потреб суспільства, заохочення та підтримка наукової діяльності у сфері права, економіки та державного управління;
 • надає своїм членам безоплатну організаційну, інформаційну та консультативну підтримку у їх починаннях;
 • може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи;
 • може надавати допомогу іншим громадським організаціям, що беруть участь у виконанні проектів і програм, пов’язаних з метою та завданнями Організації;
 • може одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносить пропозиції до органів державної влади і управління з питань діяльності Організації;
 • розповсюджує інформацію і пропагує свої мету та завдання;
 • засновує засоби масової інформації;
 • може заснувати підприємства, необхідні для виконання статутних завдань із статусом юридичної особи;
 • може через громадські ради звертатись до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів прокуратури про виявлені факти порушення законодавства про посередництво в сфері працевлаштування за кордоном, соціальний захист населення України та інше;
 • розвиває партнерські відносини з органами державної влади, комунальними органами соціального захисту, громадою та співпрацює з ними щодо всебічної підтримки суспільно значущих громадських ініціатив;
 • може займатися волонтерською діяльністю;
 • розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та мету;