Членство

Членами Організації можуть бути  громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років і які визнають статут Палати та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.
Членами Палати можуть бути юридичні особи створені в порядку встановленому законодавством країни, яка проводила реєстрацію такої юридичні особи, що сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.
Членство в Організації може бути індивідуальним та колективним.
Індивідуальними членами Організації можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи — громадяни України, особи без громадянства та громадяни інших держав, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.
В діяльності Організації можуть приймати участь колективні члени (учасники) — колективи підприємств, організацій, установ, прийняті в порядку, передбаченому статутом Палати, які підтримують статутні мету та завдання, надають матеріальну підтримку її діяльності, зокрема своєю особистою працею. Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх представників, на підставі, належним чином оформленого згідно з вимогами чинного законодавства, доручення та статутних документів відповідної юридичної особи (громадської організації).
Індивідуальний або колективний член Організації керується статутом та іншими документами Палати, приймає участь у діяльності, регулярно сплачує членські внески у встановленому в Організації розмірі та порядку. Розмір та порядок сплати членських внесків регулюється Положенням про вступні та членські внески, що затверджується Правлінням Організації.
Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.
Прийом нових членів до Організації здійснюється в порядку та терміни згідно Положення про членство.
Особа, яка бажає стати членом Палати, подає належно оформлену заяву на ім’я Президента Правління Організації. Для прийняття колективного члена Організації до заяви додається рішення колективу про вступ до Організації. Колективні члени реалізують свої повноваження у якості членів Організації через своїх повноважних представників, які визначаються колективом підприємства, установи, організації.
Правління Організації повинно розглянути подану заяву у місячний термін і прийняти рішення про згоду або відмову на прийом у члени Організації.
Рішення про прийом у члени Організації доводиться заявнику в письмовій формі в 5-денний термін з дня прийняття рішення.
Члени Організації мають рівні права і обов’язки.